Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1) (04.01.2014)

4 Ocak 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28872

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SEKTÖREL DESTEKLEME)

(SERİ NO:1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük politikasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlama görevi çerçevesinde gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi verilmesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı ile ilgili genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılmasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülecek sektörel destekleme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

c) Proje: Başlangıcı ve bitişi belirli bir takvim ve finansman dahilinde olan, değişim sağlamayı ve katma değer üretmeyi hedefleyen, ülke ekonomisine fayda sağlayacak, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri bulunan bir planın, olası riskleri de yönetmek kaydıyla gerçekleştirilerek sonuca bağlanması sürecini,

ifade eder.

Sektörel destekleme faaliyetinden yararlanacaklar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ uyarınca gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerinden;

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,

b) Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar,

c) Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları,

yararlanabilir.

(2) Sivil toplum kuruluşlarının, gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden, sektörel nitelikteki hususlara ilişkin talepleri de bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir.

Sektörel destekleme faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Sektörel destekleme faaliyetleri;

a) Bakanlığın “güvenli ve kolay ticaret” vizyonu kapsamında öngörülen hedeflere kısa sürede ve başarıyla ulaşılabilmesi için mevzuat desteği sağlanması,

b) Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve uygulamaları boyutuyla desteklenmesi,

c) Gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılması,

ç) Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili konular ile bu konuların başvuru mercileri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması,

hususlarını içerir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlardan bir veya birkaçını içermeyen başvurular, sektörel destekleme faaliyeti kapsamında değerlendirilmez. Ancak bu konularda başvuru sahibinin gümrük mevzuatı genel hükümler çerçevesinde ilgili birimlere başvuru yapma hakkı saklıdır.

(3) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yer alan hususlar Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

Başvuru

MADDE 7 – (1) Sektörel destekleme başvuruları Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) yapılır.

(2) Başvuru, ekte bir örneği yer alan başvuru formu veya bu formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile yapılır. Başvuru formu veya dilekçeye varsa ilave bilgi ve belgeler de eklenir. Başvuru formunun bir örneğine Bakanlık resmi internet sayfasından da ulaşılabilir.

(3) Başvuruda, başvuru konusu ile ilgili tüm bilgilerin eksiksiz olarak yer alması zorunludur.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük tarafından başvuru ve eki belgeler incelenir. Gerek görülmesi halinde, başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgi ve belge istenebilir.

(2) Başvuruların bir ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. Bir ay içerisinde sonuçlandırılamayacağı öngörülen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine gerekçesiyle birlikte bildirimde bulunulur.

(3) Başvuruya ilişkin hususlar, Genel Müdürlük koordinasyonunda, Bakanlığın ilgili tüm birimleri tarafından değerlendirilir. Nihai değerlendirme sonucu, Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine bildirilir.

Yetki

MADDE 9 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerek gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

SEKTÖREL DESTEKLEME BAŞVURU FORMU

 

1-BAŞVURU SAHİBİ:

□ Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibi Firma

□ Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firma

□ Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen Sivil Toplum Kuruluşu

2-BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Unvan:

Vergi No:

Adres:

Telefon:

Faks:

İnternet Adresi:

E-posta Adresi:

İrtibat Kişisi, Unvanı:

İrtibat Kişisi İletişim Bilgileri (Tel. e-posta):

Varsa Gümrük Müşaviri:

3*- BAŞVURU SAHİBİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLMASI HALİNDE BAŞVURU TALEBİNE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ:

 

4**- SEKTÖREL DESTEKLEME TALEBİNİN KAPSAMI:

□ Mevzuat Desteği Talebi

a)   Talebe İlişkin Genel Bilgiler:

 

 □ Proje ve Yatırımlara Gümrük Mevzuatı Boyutuyla Destek Verilmesi Talebi

a)  Talebe İlişkin Genel Bilgiler:

 

 □ Gümrük İdarelerinde Yaşanan Genel ve/veya Süreklilik Arz Eden Konuların Çözülmesi Talebi

a)  Talebe İlişkin Genel Bilgiler:

 

b) Sorunun Yaşandığı Gümrük İdareleri:

 

c)  Sorunun Tarifi:

 

d) Konuya İlişkin Mevzuat   

Kanun ve Md. No:

Bakanlar Kurulu Kararı ve Md. No:

Yönetmelik ve Md. No:

Diğer:

e)  Konuya İlişkin Gümrük İdarelerindeki Uygulama:

 

f)   Başvuru Sahibinin Değerlendirme ve Görüşleri:

 

g)  Çözüm Önerisi:

 

□ Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Konular ile Bu Konuların Başvuru Mercileri Hakkında Bilgi Talebi

a)       Talebe İlişkin Genel Bilgiler:

 

5***- BAŞVURU EKİNDE SUNULAN BELGELER:

 

6-BAŞVURU SAHİBİ-İMZA:

 

7-TARİH:

         

 

Açıklamalar:
* Bu kutu, yalnızca sektörel destekleme başvurusunun Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yapılması halinde doldurulur.
** Birden fazla konuya ilişkin sektörel destekleme talebinin olması halinde, formun 4 numaralı bölümünün her defasında yeniden doldurularak forma eklenmesi gerekir.
*** Bu kutuda, başvuru formu ekinde hangi belgelerin sunulduğunun belirtilmesi; ayrıca ilgili belgelerin birer örneğinin de forma eklenmesi gerekir.

Not:
-1 Seri No’lu Sektörel Destekleme Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sektörel destekleme başvuru formunun, başvuru konusu ile ilgili tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
-Formun bilgisayar ortamında doldurulması gerekir.
-Gerek görülmesi halinde kutular ihtiyaç duyulan oranda genişletilebilir.