Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği (11.02.2014)

 

 
11 Şubat 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28910

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİ MÜHÜR TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetçi mührüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçi mührünün; ölçüsü, imal ettirilmesi, teslimi, muhafazası, bedeli, kullanımı, iade, yenileme ve zayi hallerinde yapılması gerekenler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Berat: Mührün kim tarafından kullanıldığını gösteren belgeyi,

b) Darphane: Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

c) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

d) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

e) Mühür: Bağımsız denetçi mührünü,

f) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mührün İmal Ettirilmesi ve Teslimi

Mührün imal ettirilmesi

MADDE 5 – (1) Mühür, 12/9/1984 tarihli ve 18513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliği ekinde belirtilen tek satırlı mühür ölçüleri esas alınarak Kurumca Darphaneye imal ettirilir.

Mührün tesellümü ve muhafazası

MADDE 6 – (1) İmal ettirilen mühürler, beratı ile birlikte Kurum tarafından teslim alınır ve denetçilere teslim edilinceye kadar Kurumda muhafaza edilir.

Mührün teslimi ve bedeli

MADDE 7 – (1) Mühür ve beratı, bedeli ödendikten sonra teslim/tesellüm tutanağı hazırlanarak sicile tescil işlemini müteakip yetkili kişiye imza karşılığı teslim edilir.

(2) Mühür bedeli Kurum tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mührün Muhafazası ve Kullanımı

Denetçi tarafından mührün muhafazası

MADDE 8 – (1) Denetçi mührünü ve beratını, Kuruma iade edinceye kadar muhafaza ve gerektiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

Mührün kullanımı

MADDE 9 – (1) Denetim kuruluşu adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilen sorumlu denetçiler ile tek başına bağımsız denetim raporu imzalayacak denetçiler mühür kullanmak zorundadır.

(2) Denetçiler, denetçi mührünü sadece denetim faaliyetlerine ilişkin işlerinde kullanırlar.

(3) Mühür, berat sahibi denetçi tarafından kullanılır. Berat sahibi, mührün kullanılmasından sorumlu olup, başkaları tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(4) Elektronik imzaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla mühür, denetçi tarafından, başta denetim faaliyetlerine ilişkin yapacağı yazışmalar, müşteriyle yapacağı sözleşmeler ve düzenleyeceği raporlar olmak üzere Kurum tarafından belirlenen iş, işlem, belge ve raporlara tatbik olunur.

(5) Denetim kuruluşları tarafından düzenlenen denetim raporlarına, kuruluş adına raporu imzalama yetkisini haiz sorumlu denetçinin mührü tatbik olunur.

(6) Mühür; imzalanması ve onaylanması gereken belgelerde imza üzerine, paraf edilme hallerinde ise metni müteakip olmak üzere belgenin sağ alt köşesine paraf üzerine tatbik olunur.

(7) Faaliyet izinleri Kurumca askıya alınan veya durdurulan denetçiler, Kurumca uygun görülen haller hariç olmak üzere, askıya alma veya durdurma süresinin sonuna kadar mühür kullanamazlar.

(8) Denetim faaliyetlerinde denetçi mührü dışında başka bir mühür kullanılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mührün İadesi, Yenilenmesi ve Zayi Halleri

Mührün iadesi

MADDE 10 – (1) Faaliyet izni iptal edilen denetçi, Kurumca uygun görülen haller hariç olmak üzere, bu hususun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mührünü beratı ile birlikte kendisi veya kanuni vekili vasıtasıyla Kuruma elden iade eder. Aksi halde keyfiyet Kurum tarafından Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

(2) Vefat, gaiplik halleri ile kişiye kanuni müşavir veya vasi tayin edilmesi hallerinde mührün kullanımı geçersizdir. Vefat ve gaiplik hallerinin vukuunu, vasi veya kanuni müşavir atanmasına ilişkin mahkeme kararını müteakip, denetçi mühür ve beratı denetçinin varisleri, kanuni vekilleri, vasi veya kanuni müşavir tayin edilen kişi tarafından Kuruma elden iade edilir.

(3) İadeyi gerektiren diğer hallerde mühürler 15 gün içinde beratı ile birlikte Kuruma iade edilir.

Mührün yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Mühürdeki yazıların okunamayacak derecede silinmesi veya mührün fiziksel olarak kullanılamayacak duruma gelmesi halinde talep üzerine, eski mühür ve beratının Kuruma iadesi şartıyla, yeni mühür verilir.

Mühür ve beratının zayii

MADDE 12 – (1) Mührün veya beratının yangın, su baskını veya deprem gibi afet halleri ile hırsızlık veya diğer irade dışı sebeplerle zayi olması halinde denetçi, keyfiyeti ekinde tevsik edici bir belge bulunan yazı ile 15 gün içinde Kuruma bildirir.

(2) Herkesçe malum olan mücbir sebep hallerinde bildirim ve belge aranmaz.

(3) Kurum tarafından yeni mühür veya mühür beratı, denetçi siciline gerekli kayıt konulmak suretiyle denetçiye teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Mührün veya beratının zayi olduğunun süresi içinde Kuruma bildirilmemesi veya faaliyet izninin iptali halinde, Kurumca uygun görülen haller hariç, mührün beratı ile birlikte Kuruma süresi içinde iade edilmemesi hallerinde denetçiler hakkında Yönetmelikte yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemlerde usul

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim ve itirazlar ile diğer işlemler, elektronik ortamda ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.

(2) EYBİS’te elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra elektronik ortama aktarılmak üzere, yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür.

(3) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.