Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6525 Sayılı Kanun) (27.02.2014)

   

27 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6525                                                                                             Kabul Tarihi: 20/02/2014

MADDE 1 ‒ 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadrosu 3.000 adet artırılmıştır.

MADDE 2 ‒ 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 ‒ a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,

b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına ilişkin usul ve esaslar,

c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,

ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,

d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,

e) Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri veya bunların kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ve reklamlar ile bu kapsamda yapılacak harcamalar hakkında uygulanacak usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3 ‒ 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci cümlesine “il idare kurulu kararıyla düşürülür” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu iş yerleri tapu sicilinde Hazine adına tescil edilir.” ibaresi eklenmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 ‒ 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 ‒ İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) tüzüğü kapsamında Enstitünün masrafları Türk Standardları Enstitüsünün bütçesinden 31/12/2018 tarihine kadar karşılanabilir.”

MADDE 5 ‒ 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 ‒ 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Milli Eğitim Uzmanlığına ve Milli Eğitim Denetçiliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçiliğine” ibaresi eklenmiştir.

b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” bölümünün (g) bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendine “Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.

ç) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 ‒ 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir.

“E) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 8 ‒ 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 126 ncı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 9 ‒ 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı

EK MADDE 4 ‒ Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tam sayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu hakkını kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği genel kurula adaylarını önerir. Genel kurul, bu şekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce önerilen adaylar arasından seçer. Üniversitenin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmaz.

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak, yetki ve görevlerini haizdir. Üniversiteler, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına karşı sorumludur. Üniversitenin rücu hakkı saklıdır.”

MADDE 10 ‒ 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 ‒ Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu kooperatifin yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki ay içinde toplanacak şekilde genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu süre içinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili üniversite tarafından Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine, genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı gündeminde, kooperatif ana sözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının ve yönetim kurulu üye seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir.”

MADDE 11 ‒ 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”

MADDE 12 ‒ 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”

MADDE 13 ‒ 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Biruni Üniversitesi

EK MADDE 156 ‒ İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Eczacılık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Eğitim Fakültesinden,

e) Mühendislik Fakültesinden,

f) Meslek Yüksekokulundan,

g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 14 ‒ 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”

MADDE 15 ‒ 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

“Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 16 ‒ 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar,”

MADDE 17 ‒ 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olimpik sporculara yardım

GEÇİCİ MADDE 13 ‒ Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”

MADDE 18 ‒ 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever vatandaşlar arasından seçileceği belirtilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması hâlinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunmaması hâlinde, köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar. İlde vali, bir vali yardımcısını başkan vekili olarak; büyükşehir belediye başkanı, genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısını; il belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını toplantılarda kendisini temsil etmek üzere görevlendirebilir.”

MADDE 19 ‒ 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Finansal Kiralama Şirketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan finansal kiralama şirketlerini,

i) Finansal Kiracı: 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 20 ‒ 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 ‒ 4562 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir.”

MADDE 22 ‒ 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Müteşebbis heyette yer alan üyeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “vali hariç” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 ‒ 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Finansal kiralama

EK MADDE 1 ‒ OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir. Bu durumda:

a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.

b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.

c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.

ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur.

d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında muvazaalı işlem tesisini ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir.

Bu maddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.”

MADDE 24 ‒ 4562 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşlarca inşa edilen ve hizmet amaçlı kullanılan bina ve müştemilatı bedelsiz olarak kullanılmaya devam edilir. OSB’nin talebi hâlinde ise müştereken kullanılır.”

MADDE 25 ‒ 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12 ‒ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde sahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir.”

MADDE 26 ‒ 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 ‒ İstanbul ilinin maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel hasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlamış olduğu ve Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul İl Özel İdaresine karşılıksız tahsis edilmiş krediler, İstanbul İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ardından İstanbul Valiliğine tahsisli olarak yılı yatırım programında yer almaksızın kullandırılmaya devam edilir.

Birinci fıkrada belirtilen projelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla yılı yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı yeni kredileri, İstanbul Valiliğine tahsis etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine ilişkin hükümleri bu madde kapsamındaki krediler için uygulanmaz.”

MADDE 27 ‒ 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarıdır.”

MADDE 28 ‒ 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hüküm, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan yararlanan mahalleye dönüştürülen beldeler için de geçerlidir.”

MADDE 29 ‒ 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30 ‒ 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bu madde uyarınca yapılan ilanlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar Resmî Gazete’de yayımlanan son listenin ilan tarihinden beş yıl sonra Hazineye irad kaydedilir.”

MADDE 31 ‒ 5664 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddede belirtilen usul ve esaslar uyarınca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin son ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.”

MADDE 32 ‒ 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 ‒ (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç, diğer şartları taşıyan ve 65 yaşını doldurmuş veya ölmüş olmaları sebebiyle spor müşaviri olarak atanamayanların kendileri ya da bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca aylık bağlanan eş ve çocuklarına, bu Kanun hükümlerine göre bağlanan aylıklar % 100 oranında artırılarak ödenir.”

MADDE 33 ‒ 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi “Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:” şeklinde değiştirilmiş, maddenin ikinci fıkrasına “Başkanlığın” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer alan “BAŞKANLIĞI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 ‒ 5902 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmî olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur.”

MADDE 35 ‒ 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı” olarak ve 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 ‒ (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dâhilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır.

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür.”

MADDE 36 ‒ 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

MADDE 19 ‒ (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.”

MADDE 37 ‒ 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 ‒ (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm hâlinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katına kadar çağrılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 38 ‒ 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 ‒ (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmaz Maliye Bakanlığınca Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm hâlinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 39 ‒ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarıdır.”

MADDE 40 ‒ 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 41 ‒ 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 ‒ Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç) anılan tarih itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapılmış atıflar ek 9 uncu maddeye yapılmış sayılır.

Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi “Araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan “Araştırmacı” kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.”

MADDE 42 ‒ 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43 ‒ 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 ‒ 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiş ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.”

MADDE 45 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 8/B ‒ (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline rehberlik etmek

b) Bakanlık ve bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşların faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor hâlinde sunmak

ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, denetçiliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 46 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 ‒ Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 47 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde yer alan “yirmi” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 48 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 ‒ (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ekli (3) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanabilir. Bu şekilde yapılan atamalar hakkında, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 49 ‒ 112 Acil Çağrı merkezlerinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadro ihtiyacını karşılamak üzere ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. Ekli (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolara yapılacak atama işlemleri, her bir yıl için bu madde ile ihdas edilen toplam kadro sayısının üçte birini geçmemek üzere, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.

Ekli (7) ve (8) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili bölümlerine eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi, Şarkkromları Ferrokrom İşletmesi Müessesesi, Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi, Seydişehir Alüminyum İşletmesi ve 100. Yıl Gümüş İşletmesi müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapılan sınavda başarı gösterip 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetvelinde yer alan koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma hakkı kazandığı hâlde sınavlarının iptal edilmesi nedeniyle görevlerine başlayamayanlardan, tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya sürekli tam iş göremezlik geliri bağlananlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar hariç olmak üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde aranan genel şartları kaybetmemiş olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde, anılan Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde memur unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanırlar. Bu fıkra çerçevesinde atama işlemi yapılmasıyla birlikte memur unvanlı pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde çerçevesinde ataması yapılanlar bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunlara geçmişe dönük herhangi bir hak sağlanmaz.

MADDE 50 ‒ Bu Kanunun;

a) 18, 22 ve 26 ncı maddeleri 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 30 ve 31 inci maddeleri 26/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 40 ıncı maddesi 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 51 ‒ Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/2/2014

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

İl Afet ve Acil Durum Müdürü

1

81

81

GİH

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü

1

11

11

GİH

Şube Müdürü

1

293

293

GİH

Şube Müdürü

2

14

14

GİH

Şube Müdürü

3

19

19

GİH

Şube Müdürü

4

13

13

TH

Mühendis

1

118

118

TH

Mühendis

2

17

17

TH

Mühendis

3

29

29

TH

Mühendis

4

7

7

TH

Mühendis

5

194

194

TH

Mühendis

6

109

109

TH

Mühendis

7

60

60

TH

Mühendis

8

288

288

TH

Mühendis

9

1

1

AH

Avukat

5

1

1

AH

Avukat

6

4

4

AH

Avukat

7

2

2

AH

Avukat

8

8

8

AH

Avukat

9

2

2

SH

Tabip

1

4

4

SH

Tabip

2

4

4

SH

Tabip

3

4

4

SH

Tabip

4

3

3

SH

Tabip

5

25

25

SH

Tabip

6

12

12

SH

Tabip

7

3

3

SH

Tabip

8

39

39

SH

Psikolog

1

1

1

SH

Psikolog

8

1

1

SH

Sosyal Çalışmacı

1

1

1

SH

Sosyal Çalışmacı

3

1

1

SH

Sosyal Çalışmacı

5

16

16

SH

Sosyal Çalışmacı

6

19

19

SH

Sosyal Çalışmacı

7

14

14

SH

Sosyal Çalışmacı

8

40

40

SH

Sosyal Çalışmacı

9

4

4

TH

Mimar

1

7

7

TH

Mimar

2

1

1

TH

Mimar

4

1

1

TH

Mimar

5

21

21

TH

Mimar

6

14

14

TH

Mimar

7

6

6

TH

Mimar

8

33

33

TH

Şehir Plancısı

1

7

7

TH

Şehir Plancısı

4

1

1

TH

Şehir Plancısı

5

28

28

TH

Şehir Plancısı

6

12

12

TH

Şehir Plancısı

7

7

7

TH

Şehir Plancısı

8

40

40

GİH

Eğitim Uzmanı

1

30

30

GİH

Eğitim Uzmanı

2

7

7

GİH

Eğitim Uzmanı

3

13

13

GİH

Eğitim Uzmanı

4

33

33

GİH

Şef

3

198

198

GİH

Şef

4

33

33

GİH

Şef

5

68

68

GİH

Şef

6

15

15

GİH

Şef

7

38

38

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

97

97

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

10

10

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

27

27

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

11

11

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

50

50

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

19

19

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

34

34

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

10

35

35

TH

Tekniker

1

72

72

TH

Tekniker

2

5

5

TH

Tekniker

3

14

14

TH

Tekniker

4

2

2

TH

Tekniker

5

9

9

TH

Tekniker

6

10

10

TH

Tekniker

7

29

29

TH

Tekniker

8

17

17

TH

Tekniker

9

26

26

TH

Tekniker

10

13

13

TH

Çözümleyici

1

1

1

TH

Çözümleyici

4

1

1

TH

Çözümleyici

5

1

1

TH

Çözümleyici

6

10

10

TH

Çözümleyici

7

13

13

TH

Çözümleyici

8

11

11

TH

Çözümleyici

9

21

21

TH

Programcı

9

1

1

GİH

Mütercim

6

4

4

GİH

Mütercim

7

1

1

GİH

Mütercim

8

2

2

GİH

Mütercim

9

3

3

GİH

Kameraman

6

1

1

GİH

Kameraman

7

3

3

GİH

Kameraman

8

1

1

GİH

Kameraman

9

4

4

GİH

Kameraman

10

5

5

GİH

Fotoğrafçı

10

1

1

GİH

Şoför

5

48

48

GİH

Şoför

6

7

7

GİH

Şoför

7

36

36

GİH

Şoför

8

20

20

GİH

Şoför

9

46

46

GİH

Şoför

10

128

128

GİH

Şoför

11

2

2

GİH

Şoför

12

2

2

GİH

Şoför

13

4

4

GİH

Santral Memuru

5

10

10

GİH

Santral Memuru

6

7

7

GİH

Santral Memuru

7

45

45

GİH

Santral Memuru

8

18

18

GİH

Santral Memuru

9

37

37

GİH

Santral Memuru

10

52

52

GİH

Muhasebeci

1

3

3

GİH

Muhasebeci

2

1

1

GİH

Muhasebeci

3

2

2

GİH

Muhasebeci

4

2

2

GİH

Muhasebeci

5

5

5

GİH

Muhasebeci

6

6

6

GİH

Muhasebeci

7

21

21

GİH

Muhasebeci

8

11

11

GİH

Muhasebeci

9

17

17

GİH

Muhasebeci

10

13

13

GİH

Anbar Memuru

5

8

8

GİH

Anbar Memuru

7

13

13

GİH

Anbar Memuru

8

20

20

GİH

Anbar Memuru

9

20

20

GİH

Anbar Memuru

10

17

17

GİH

Anbar Memuru

11

5

5

GİH

Satınalma Memuru

5

10

10

GİH

Satınalma Memuru

6

5

5

GİH

Satınalma Memuru

7

20

20

GİH

Satınalma Memuru

8

14

14

GİH

Satınalma Memuru

9

14

14

GİH

Satınalma Memuru

10

19

19

YH

Hizmetli

5

33

33

YH

Hizmetli

6

10

10

YH

Hizmetli

7

9

9

YH

Hizmetli

8

3

3

YH

Hizmetli

9

8

8

YH

Hizmetli

10

15

15

YH

Hizmetli

11

12

12

YH

Hizmetli

12

5

5

GİH

Enformasyon Memuru

3

5

5

GİH

Enformasyon Memuru

4

1

1

GİH

Enformasyon Memuru

5

10

10

GİH

Enformasyon Memuru

6

66

66

GİH

Enformasyon Memuru

7

46

46

GİH

Enformasyon Memuru

8

46

46

GİH

Enformasyon Memuru

9

212

212

GİH

Enformasyon Memuru

10

2

2

TH

Teknisyen

3

87

87

TH

Teknisyen

4

4

4

TH

Teknisyen

5

7

7

TH

Teknisyen

6

2

2

TH

Teknisyen

7

5

5

TH

Teknisyen

9

18

18

TH

Teknisyen

10

11

11

SH

Sağlık Memuru

3

9

9

SH

Sağlık Memuru

4

4

4

SH

Sağlık Memuru

5

10

10

SH

Sağlık Memuru

6

6

6

SH

Sağlık Memuru

7

26

26

SH

Sağlık Memuru

8

4

4

SH

Sağlık Memuru

9

21

21

SH

Sağlık Memuru

10

45

45

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

3

759

759

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

4

138

138

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

5

214

214

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

6

56

56

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

7

123

123

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

8

67

67

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

9

413

413

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

10

352

352

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

11

3

3

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

12

19

19

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

41

41

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

2

2

2

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

3

3

3

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

4

5

5

SH

Veteriner Hekim

1

1

1

SH

Veteriner Hekim

5

2

2

SH

Veteriner Hekim

6

4

4

SH

Veteriner Hekim

8

4

4

SH

Hemşire

7

3

3

SH

Hemşire

9

1

1

SH

Hemşire

10

2

2

YH

Teknisyen Yardımcısı

5

13

13

YH

Teknisyen Yardımcısı

6

2

2

YH

Teknisyen Yardımcısı

7

3

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

8

3

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

9

3

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

10

4

4

YH

Teknisyen Yardımcısı

11

7

7

GİH

Sivil Savunma Memuru

5

18

18

GİH

Koruma ve Güvenlik Şefi

3

2

2

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5

36

36

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

7

3

3

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

8

2

2

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

10

12

12

GİH

Uzman

1

1

1

GİH

Memur

5

4

4

TH

Jeomorfolog

1

3

3

YH

Kaloriferci

5

1

1

YH

Bekçi

5

1

1

TOPLAM

6419

6419

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Araştırmacı

1

92

92

TOPLAM

92

92

 

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU :GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Müsteşar Yardımcısı

1

2

2

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

10

10

GİH

Rehberlik ve Denetim Başkanı

1

1

1

GİH

Başdenetçi

1

10

10

GİH

Denetçi

5

10

10

GİH

Denetçi Yardımcısı

9

5

5

GİH

Araştırmacı

1

15

15

TOPLAM

53

53

(4) SAYILI LİSTE

KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Şube Müdürü

1

2

2

GİH

Şef

5

2

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

8

8

TH

İstatistikçi

5

2

2

TH

Mühendis

3

10

10

TH

Mühendis

5

12

12

TH

Mühendis

8

12

12

TH

Tekniker

3

1

1

TH

Tekniker

8

5

5

TH

Teknisyen

4

5

5

TH

Teknisyen

8

10

10

TOPLAM

69

69

(5) SAYILI LİSTE

KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü

1

81

81

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

8

8

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

27

27

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

27

27

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

159

159

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

318

318

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

318

318

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

318

318

TH

Mühendis

3

20

20

TH

Mühendis

5

26

26

TH

Mühendis

8

50

50

TH

Tekniker

3

20

20

TH

Tekniker

4

26

26

TH

Tekniker

8

50

50

TH

Teknisyen

3

50

50

TH

Teknisyen

4

150

150

TH

Teknisyen

8

250

250

TOPLAM

1898

1898

 

(6) SAYILI LİSTE

KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

10

10

GİH

İşaret Dili Tercümanı

9

1

1

TOPLAM

11

11

 

(7) SAYILI LİSTE

KURUMU : YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Müşavir

1

10

10

TOPLAM

10

10

 

KURUMU : YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Yurt Müdürü

1

50

50

GİH

Yurt Müdür Yardımcısı

3

100

100

TOPLAM

150

150

 

(8) SAYILI LİSTE

KURUMU : SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Müşavir

1

10

10

TOPLAM

10

10