DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 218)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 44)

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12)
HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 218)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 44)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının değiştirilen 6 ncı Paragrafında ve aynı standarda eklenen C1C Paragrafında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının;
a) 6 ncı Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(b) İşletmenin TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardının hükümleri uyarınca hazırladığı bireysel finansal tablolarına. Ancak;
(i) İşletmenin konsolide edilmeyen yapılandırılmış işletmelerde payı bulunduğunda ve işletme tek finansal tablolar seti olarak bireysel finansal tablolar setini hazırladığında, bireysel finansal tablolarını hazırlarken 24-31 inci paragraflarda yer verilen hükümleri uygular.
(ii) TFRS 10’daki 31 inci paragraf ile uyumlu olarak bütün bağlı ortaklıkları gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal tablolar hazırlayan yatırım işletmesi bu TFRS’de yatırım işletmeleriyle ilgili olarak talep edilen açıklamaları sunar.”
b) C1B Paragrafından sonra gelmek üzere C1C Paragrafı eklenmiştir.
“C1C. Yatırım İşletmesi: “Konsolidasyon İstisnalarının Uygulanması” değişikliğiyle (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’e ilişkin değişiklikler) bu Standardın 6 ncı paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.