4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA
KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, 4572 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yapacakları mahsup veya tahsilinden vazgeçme işlemlerini ve bu süreçte yapılması gereken işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4572 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Birlik: Tarım satış kooperatifleri birliğini,
c) Kanun: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu,
ç) Kooperatif: Tarım satış kooperatifini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Fonun Değerlendirilmesi İşlemleri
Hazinece tahsilinden vazgeçilen borçlardan oluşan özel fonlar ve birliklerce bu fonların değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) 4572 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında, birliklerin, Kanun uyarınca terkin ve tasfiye edilen 1/5/2000 tarihi öncesi borç anapara ve faiz tutarları ile 1/5/2000 tarihinden sonra birliklere kullandırılan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kredilerinin Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca tahsilinden vazgeçilen faizler oluşturulan özel fon hesabında izlenmektedir.
(2) Birlikler oluşturulan özel fon hesabından birliğin gelir-gider menfi farklarını, ortak kooperatiflerden olan ve tahsil kabiliyeti kalmamış bulunan birlik alacakları ile bu alacaklara ilişkin 11/4/2013 tarihine kadar işleyen faiz ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarını da mahsup edebilecektir. Birliklerin kooperatiflerden olan bu kapsamdaki alacaklarının birlik bilançolarındaki özel fon tutarını aşması durumunda, birlik yönetim kurulu kararıyla aşan tutarların da tahsilinden vazgeçilebilir. Kooperatif borçlarının bu şekilde mahsup edilmesi veya tahsilinden vazgeçilmesi sermaye transferi olarak değerlendirilmez.
Birliklerce tahsilinden vazgeçilen borçlardan oluşan özel fonlar ve kooperatiflerce bu fonların değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Kooperatiflerin birliklere olan borçlarından mahsup edilen veya tahsilinden vazgeçilen tutarlar, kurum kazancına dahil edilmeyip, kooperatif gelir hesapları ile ilişkilendirilmeksizin bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında izlenir ve bu fon hesabında izlenen tutarlar kooperatiflerin gelir-gider menfi farklarından mahsup edilebilir.
Tahsil kabiliyeti kalmamış bulunan birlik alacakları
MADDE 6 – (1) Birliklerin ortak kooperatiflerinden olan alacaklarından,
a) Birliklerin 1/5/2000 tarihi öncesi DFİF kredilerinin tahsilinden vazgeçilen borç anapara ve faiz tutarlarının Birlikler tarafından ortak kooperatiflere yansıtılan kısımları,
b) Birliklerin 1/5/2000 tarihinden sonra DFİF kredilerinin Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca tahsilinden vazgeçilen faizlerinin Birlikler tarafından ortak kooperatiflere yansıtılan kısımları,
Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında tahsil kabiliyeti kalmamış olarak değerlendirilebilecektir.
(2) Birliklerin ortak kooperatiflerinin Kanun maddesinin yayımı tarihi olan 11/4/2013 tarihi itibariyle kesinleşen son bilançosunda,
a) Üst üste üç dönemi menfi gelir-gider farkı ile sonuçlandırmış olması veya her hâlükârda menfi gelir-gider farkı toplamının bilanço aktif değerlerin en az yüzde onuna tekabül etmesi,
b) Varlıklarının en az yarısının karşılıksız kalmış olması,
durumlarından birinin varlığı halinde, birliklerin bu ortak kooperatiflerinden olan alacakları Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında tahsil kabiliyeti kalmamış olarak değerlendirilebilecektir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.