10 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29412 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-1

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemez. Yardımcı olarak çalışan personel, lisans konusu faaliyetleri bağlı olduğu lisans sahibi personelin gözetiminde yürütür ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorumluluk bağlı olduğu lisans sahibi personele ait olur. Yardımcı olarak çalışan personelin sayısı, faaliyetlerin hacmi ve yapısıyla uyumlu olacak ve iç kontrol zayıflığına yol açmayacak şekilde belirlenir. Lisans sahibi bir personele en fazla 5 yardımcı bağlanabilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Üniversitelerin sermaye piyasaları konusundaki lisansüstü programlarının belirli lisansların sınav konularının tamamını kapsaması durumunda, SPL’nin söz konusu üniversitelerle yapacağı anlaşmalar çerçevesinde bu programlardan mezun olanlara, başarı durumlarına göre, ilgili lisansları sınavsız olarak alma hakkı tanınabilir. Ancak, bu programlarda derslerin en az yarısının Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ve mali piyasalarda en az 15 yıllık tecrübeye sahip eğitmenler tarafından verilmesi zorunludur. SPL’nin bu konuda yapacağı anlaşmalar Kurulun onayına tabidir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,”
“(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 30 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Sınava başvuruda bulunanlar ile sınava katılanların belgeleri en az 2 yıl süre ile saklanır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Ekleri için tıklayınız