25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 50) DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi  
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :
 
a) Noter kağıdı
8,80
b) Beyanname
8,80
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
17,60
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
 
3 - Pasaportlar
87,50
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
58,50
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
 
6 - Nüfus cüzdanları
8,00
7 - Aile cüzdanları
80,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
 
9 - Sürücü belgeleri
108,50
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
108,50
11 - Motorlu araç trafik belgesi
108,50
12 - Motorlu araç tescil belgesi
81,50
13 - İş makinesi tescil belgesi
81,50
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
5,60
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
8,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.
(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.