8 Ocak 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29587 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49)

MADDE 1 – 20/2/2004 tarihli ve 25379 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.