Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14) (11.03.2016)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:14)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1
- (1) Bu Tebliğin amacı, 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.