Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:471 (04.06.2016)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararlarına istinaden abonelere yapılacak iadeler ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları uyarınca ön ödemeli hat kullanıcılarına yapılacak özel iletişim vergisi iadelerinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uyulacak belge düzeni ile iade yapacak işletmecilere bilgi verme zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesi ile mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (4) numaralı bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Abone: Bu Tebliğ uygulaması bakımından ön ödemeli hat kullanıcıları dahil işletmecilerle abonelik sözleşmesi imzalayanları,
b) BTRANS: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemini,
c) Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
ç) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
d) Mükellef: Bu Tebliğ uygulaması bakımından, abonelik kaydı bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmecilerce Abonelere Yapılacak İadelerde Belge Düzeni
Belge düzenine ilişkin genel esas ve özel düzenleme
MADDE 4 – (1) Kurul kararlarına veya 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden işletmeciler tarafından abonelere yapılacak olan iade işlemlerinde, abonenin mükellefiyetinin bulunması halinde, mükellefiyet durumuna göre, abone tarafından işletmeciye fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, abonenin mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise işletmeci tarafından gider pusulası düzenlenmek ve abonelere imzalattırılmak suretiyle işlemin belgelendirilmesi esas olmakla beraber söz konusu iade işlemlerinin Tebliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde açıklandığı şekilde tevsik edilmesi de uygun bulunmuştur.

Nakden iadelerde belge düzeni
MADDE 5 – (1) Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı işletmeci tarafından elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere yapılacak nakden iadeler için, tutarına bakılmaksızın iadeyi alacak mükellef tarafından iadeyi yapan işletmeci adına elektronik fatura düzenlenecektir.
(2) İşletmeci tarafından birinci fıkra kapsamında olmamakla birlikte fatura/serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda olan mükelleflere yapılacak ve Kanunun 232 nci maddesinde öngörülen ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırını aşan nakden iadeler için iadeyi alacak mükellefler tarafından fatura/serbest meslek makbuzu düzenlenecektir.
(3) İşletmeci tarafından ikinci fıkra kapsamında olan mükelleflere yapılacak ve anılan fıkrada belirtilen tutarı (bu tutar dahil) aşmayan nakden iadeler ile mükellef olmayan abonelere yapılacak tüm nakden iadelerin banka aracılığıyla yapıldığı durumlarda, iadenin banka tarafından düzenlenecek dekontlar ile tevsiki mümkündür. Ancak, bu şekilde düzenlenecek dekontlarda 7/9/1995 tarihli ve 22397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan asgari bilgilerin yanı sıra duruma göre,
a) Kurul kararına göre yapılan iadelerde, iadeyi alanın adı-soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası/T.C. Kimlik numarası ile “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararına göre iade edilmektedir.” ibaresine ve/veya
b) 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yapılan iadelerde, iadeyi alanın adı-soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası/T.C. Kimlik numarası ile “Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesine istinaden iade edilmektedir.” ibaresine,
yer verilecektir.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında iadenin banka aracılığıyla yapılmadığı durumlarda; abonenin mükellefiyetinin bulunması halinde, mükellefiyet durumuna göre, abone tarafından işletmeciye fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, abonenin mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise gider pusulası düzenlenerek aboneye imzalattırılması gerekmektedir.

Mahsuben iadelerde belge düzeni
MADDE 6 – (1) Abonelikleri devam edenlere Kurul kararları uyarınca iade yapılacak olması ve abonenin, iadeyi doğmuş/doğacak borçlarına mahsuben almak istemesi durumunda, iade yapılacak tarihten sonra düzenlenecek ilk faturadan başlamak üzere, aşağıdaki örneklerde yer alan şekilde, fatura üzerinde gösterilmek şartıyla doğmuş/doğacak borçlarına mahsup işlemi yapılabilecektir.
Mahsuben iadeye konu tutara yer verilen fatura, iade alan mükellefler ve işletmeci bakımından işlemi tevsik edici belge olarak kabul edilecek olup düzenlenecek faturanın ön yüzünde “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun . tarihli ve . sayılı kararına göre mahsuben iadeye konu edilen tutar … Türk Lirasıdır.” ibaresine yer verilecektir.

Tamamı İçin Tıklayınız