Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 4) (21.12.2013)

 

 
21 Aralık 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28858

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 4)

MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2)’nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Adına yetki belgesi düzenlenen gümrük müşavirinin BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) kullanıcı kodlarına bloke konulur. Yetki sahibinin merkezi BİLGE programı üzerinde işlem yapabilmesi için profil oluşturulur. Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, internet üzerinden kendi erişim kodunu oluşturur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yenilenen yetki belgesi gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Değiştirilen yetki belgesi ile yeni yetki numarası gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“(h) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri,

1) TK1, Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) NK1 tespit işlemi ile ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu hüküm, 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ‘sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ için uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“(g) TK1 tespit işlemine ilişkin düzenlenen raporun bir örneği takas işlemlerinin bitirilmesi gereken süre sonundan itibaren en geç 1 ay içerisinde takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-5.B’sinin üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, TARİHİ VE SÖZLEŞME YERİ

Bu sözleşme anılan işlerle sınırlı olmak üzere .../.../..... - .../.../..... dönemini kapsar. Bu sözleşme ........./....../...... günü ................................................ adresinde…………nüsha olarak düzenlenmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda ............................ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.