Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (14.12.2013)

 

 
14 Aralık 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28851

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA

NOTLARI) (SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2)’ne ekli Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının 8529 tarife pozisyonu ‘Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar’ başlığı altında bulunan “Bu pozisyon, 8525 pozisyonunda veya 90. Fasılda yer alan kameralarla kullanılmaya mahsus sehpaları (tripod) içermez (yapıldıkları maddeye göre sınıflandırma).” ve ‘FASIL 90-Genel Açıklamalar’ başlığı altında bulunan “Bu fasıl ve 8525 pozisyonunda yer alan kameralarla kullanıma mahsus tripodlar yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılır.” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.