2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar (21.01.2017)

2017 SGK Aidat İşlem ve Sözleşme Ücretleri


Amaç
Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürün listelerine girmek için yapılan başvurulardan alınacak başvuru ücreti, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve ürünlerden listelerde kalmak için alınacak yıllık aidat, fiyat düşüş talepleri hariç olmak üzere listelerdeki değişiklik taleplerinden her bir işlem için alınacak işlem ücreti ile kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ile yapılan protokollere dayalı sözleşmeler hariç olmak üzere sözleşme imzalamak için alınacak sözleşme ücretleri ile bu ücretlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu Usul ve Esasların kapsamı; gerçek veya tüzel kişileri, ilaç firmalarını, özel sağlık hizmeti sunucularını (vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel sağlık hizmet sunucuları dahil), belediyelere bağlı sağlık hizmeti sunucularını, optisyenlik müesseselerini ve tıbbi malzeme tedarikçilerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Başvuru Takvimi: SUT eki tıbbi malzeme listelerine SUT kodu eklenmesi başvurusu ile eşleştirme ve güncelleme başvurularının Kuruma teslimine ilişkin Kurum resmi web sitesinde duyurulan tarih aralığını,
b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
c) Kurum Başkanı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,
ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
d) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,
e) SUT; Yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğini
f) Tıbbî Malzeme: Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerini,
g) Ürün listesi: SUT ekinde ve/veya Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan ilaç (hastalığa özel diyet ürünleri ile tıbbi mamalar dahil), tıbbi malzeme, tanı ve tedavi işlemleri ile ilgili listeleri,
ifade eder.

ALINACAK ÜCRETLER
İlaç listelerine ilave başvurularına ilişkin hususlar
Madde 5- (1) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” kapsamında yapılacak başvurulardan, Ek-1 listesinde tanımlı başvuru ücreti alınır.
(2) Başvurunun reddedilmesi halinde, bu durumun ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tekrar yapılan başvurular için Ek-1 listesinde tanımlı başvuru ücreti alınır. 6 aydan sonra yapılacak başvurular ilk başvuru olarak değerlendirilerek ücretlendirilir.
(3) Başvurulara ait ek belge/sunum talepleri için ücret alınmaz.
(4) Başvuru dosyasına ücretin yatırıldığını gösteren dekont eklenir. Dekontun içeriğinde;
a) Başvurusu yapılan ilacın adı ve barkodu,
b) Firmanın adı,
c) Firmanın vergi numarası veya tanımlayıcı numarası,
ç) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu,
yer almalıdır.
(Dekontta yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)
(5) Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(6) Ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz, eksik tutar firmaya yazılı olarak veya firma yetkilisine tutanak karşılığı tebliğ edilir. Tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu süre sonunda eksikliği giderilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tıbbi malzeme listelerine ilave SUT kodu başvurularına ilişkin hususlar
Madde 6-(1) Tıbbi malzeme firmalarının SUT eki tıbbi malzeme listelerinde yer almak için ürünleriyle ilgili yaptıkları başvurulardan Ek-1 listesinde yer alan başvuru ücreti alınır.
(2) Her bir başvuru dosyası için ayrı ayrı dekont düzenlenir.
(3) Başvurulara ait ek belge/sunum talepleri için ücret alınmaz.
(4) Başvuru dosyasına ücretin yatırıldığını gösteren dekont eklenir. Dekontun içeriğinde;
a) Firmanın vergi numarası,
b) Firma tanımlayıcı numarası,
c) Ek-1 listesindeki ücretin yatırıldığı başvuru kodu, yer almalıdır.
(Dekont içeriğinde yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)
(5) Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.
(6) Ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuru takviminde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Başvuru takvimi sonuna kadar eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.

Yıllık aidata ilişkin hususlar
Madde 7- (1) Tıbbi malzeme listelerinde yer alan ürünler için ilgili firmalardan her yıl için Ek-1 listesinde yer alan aidat ücreti alınır.
(2) Tıbbi malzeme firmalarının her yıl ödeyecekleri toplam aidat, 31 Ocak(l) tarihi esas alınmak üzere tıbbi malzeme listelerinde yer alan barkodları üzerinden belirlenerek duyurulur. 1 Nisan tarihine kadar aidatını yatırmayan veya eksik yatıran firmaların sistemde kayıtlı olan tüm barkodlarının 1 Temmuz tarihinden itibaren pasife alınacağı Kurumca duyurulur. Söz konusu aidatın veya eksik tutarın 26 Aralık’a kadar ödenmesi halinde takip eden 5 gün içerisinde ilgili firmaya ait ürünler aktif hale getirilir. Firmanın 2 yıl üst üste yıllık aidatını yatırmaması halinde ilgili firma ve tüm ürünleri sistemden çıkarılır.
(3) Aidat ücretinin yatırıldığını gösteren dekont Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden, iadeli taahhütlü posta yada kargo yoluyla teslim edilir. Dekontun içeriğinde;
a) Firmanın vergi numarası,
b) Firma tanımlayıcı numarası,
c) Ücretin yatırıldığı barkod adedi,
ç) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu, yer almalıdır.
(Dekont içeriğinde yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)
(4) Aidat tutarının belirlenmesine esas olan 31 Ocak(1) tarihinden sonra, listelere eklenen ürünlerden aidat alınmaz.
(5) Aidatı ödenmiş ürünlerin listelerden çıkarılması durumunda listelerden çıkarıldığı tarihten sonraki sürelere ait ödenmiş aidatları iade edilmez.

Ödeme kapsamında yer alan ilaçlara ait değişiklik taleplerine ilişkin hususlar
Madde 8- (1) İlaç firmalarının ödeme listelerinde yer alan ilaçları için yapacağı başvurularda Ek-1 listesinde tanımlı işlem ücreti alınır.
(2) Başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılan başvurular ilk başvuru gibi değerlendirilerek ücretlendirilir.
(3) İlaç listelerinde pasif konumda moc.eyilamola olan ilaçların aktiflenme taleplerinden, Ek-1 listesinde tanımlı işlem ücreti alınır.
(4) İskonto artış taleplerinden ücret alınmaz.
(5) İlaçlara ait verilecek ilave bilgi, belge ve dağıtım belgeleri için ayrıca ücret alınmaz.
(6) Ruhsat iptali/ruhsat arkası şerhi/ithal izin onay belgesi iptaline istinaden listeden çıkma taleplerinden ücret alınmaz.
(7) Başvuru dosyasına ücretin yatırıldığını gösteren dekont eklenir. Dekontun içeriğinde;
a) Başvurusu yapılan ilacın adı ve barkodu,
b) Firmanın adı,
c) Firmanın vergi numarası veya tanımlayıcı numarası
ç) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu,
yer almalıdır.
(Dekontta yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)
(8) Ücret yatırılmadan ya da eksik ücret yatırılarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelere ait değişiklik taleplerine ilişkin hususlar
Madde 9- (1) Firmaların SUT ve eki tıbbi malzeme listelerindeki her bir SUT kodu/barkod için talep ettikleri işlemlerden Ek-1 listesinde yer alan işlem ücreti alınır.
(2) Ücretin yatırıldığını gösteren dekont başvuru dosyasına eklenir. Dekontun içeriğinde;
a) Firmanın vergi numarası,
b) Firma tanımlayıcı numarası,
c) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu, yer almalıdır.
(Dekontta yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)
(3) Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.
(4) Ek- 1 listesinde yer alan 4050 ve 4060 kodları için eksik ücret yatırılarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
(5) Ek- 1 listesinde yer alan 4010, 4020, 4030 ve 4040 kodları için yapılacak başvurularda; ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuru takviminde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Başvuru takvimi sonuna kadar eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.

Sözleşme ücretlerine ilişkin hususlar
Madde 10-(1) Özel sağlık hizmeti sunucuları (vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel sağlık hizmet sunucuları dahil), belediyelere bağlı sağlık hizmeti sunucuları, optisyenlik müesseseleri ve tıbbi cihaz tedarikçilerinin Kurumla yapacağı sözleşmeler için Ek-1 listesinde yer alan sözleşme ücreti alınır.
(2) Sözleşmenin/protokolün yenilenmesi veya uzatılması(1) halinde de Ek-1 listesinde yer alan sözleşme ücreti alınır.
(3) Ek sözleşmeler/ek protokoller için sözleşme ücreti alınmaz.
(4) Sağlık hizmeti sunucusu, Kurumca imzalanan sözleşmenin/protokolün kendisine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme ücretini ödediğine dair dekontu Kuruma teslim etmek zorundadır. Bu süre sonunda dekontu teslim etmeyen sağlık hizmeti sunucusunun MEDULA sistemi, dekontu teslim edinceye kadar pasif hale getirilir.
(5) Dekontun içeriğinde;
a) Sağlık hizmeti sunucusuna ait tesis kodu ,
b) Sağlık hizmeti sunucusunun vergi numarası,
c) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu, yer almalıdır.
(Dekontta yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)
(6) Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin (vakıf üniversiteleri dahil) Kurumla yapacağı sözleşmeler/protokoller için sözleşme ücreti alınmaz.
(7) Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği kapsamında Kurumla imzalanacak sözleşmeler için sözleşme ücreti alınmaz.

Genel hükümler
Madde 11- (1) Bu usul ve esaslar doğrultusunda ödenecek ücretin başvuru niteliğine göre, Ek-1 de yer alan kodların hatalı seçilmesi hariç olmak üzere Kurum adına yatırılan ücretler hiçbir şekilde iade edilmez.
(2) Bu usul ve esaslar kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda reddedilen işlemler için ödenen ücretler iade edilmez.
(3) Başvuru sırasında/sonrasında yatırılacak ücretler için, ücretin yatırılacağı tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınır.
(4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunundan doğan yükümlülükler sağlık hizmeti sunucusuna aittir.

Son hükümler
Madde 12 – (1) Bu usul ve esasların uygulanmasına ilişkin her türlü uyuşmazlıklarda Ankara İli Mahkemeleri yetkilidir.

Geçiş hükümleri
Madde- 13-(1)(1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan tıbbi malzeme ve ilaca ilişkin başvurular bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez.
(2)(1)    1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında sağlık hizmeti sunmak için
Kurumumuza yapılan sözleşme başvuruları, başvuru tarihine bakılmaksızın bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilir.

Yürürlük
Madde 14- (1) Bu usul ve esaslar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15- (1) Bu usul ve esası Kurum Başkanı yürütür.

2017 Yılı Hesaplanmış Tablo İçin Tıklayınız

Ekler
Ek-1: Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi
EK-1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ
BAŞVURU NİTELİĞİNE GÖRE ALINACAK ÜCRETLER BRÜT ASGARİ ÜCRETİN
SIRA
NO
BAŞVURU
KODU
İLAÇ LİSTELERİNE İLAVE BAŞVURULARI
1 1010 Referans ithal ilaçlar için yapılacak başvurular 10 KATI
2 1020 Referans imal ilaçlar için yapılacak başvurular 5 KATI
3 1030 Eşdeğer ithal ilaçlar için yapılacak başvurular 5 KATI
4 1040 Eşdeğer imal ilaçlar için yapılacak başvurular 2 KATI
5 1050 Referans ithal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular 5 KATI
6 1060 Referans imal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular 2 KATI
7 1070 Eşdeğer ithal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular 2 KATI
8 1080 Eşdeğer imal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular 1,5 KATI
İLACA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İŞLEM ÜCRETİ
1 2010 Her bir endikasyon/prospektüs/KÜB-KT/geri ödeme kuralları değişikliği için yapılacak başvurular 1 KATI
2 2020 Her bir firma/barkod değişikliği için yapılacak başvurular 1 KATI
3 2030 Her bir ilaç ismi değişikliği için yapılacak başvurular 1 KATI
4 2040 Her bir ilaç için iskonto düşüşlerine ilişkin yapılacak başvurular 1 KATI
5 2050 Her bir ilaç için listeden çıkarılma işlemine ilişkin yapılacak başvurular 1 KATI
6 2060 Her bir ilaç için aktiflenme işlemine ilişkin yapılacak başvurular 1 KATI
SUT EKİ LİSTELERİNE TIBBİ MALZEME İLAVE SUT KODU TALEBİ
1 3010 SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunmayan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) 10 KATI
2 3020 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunmayan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) 5 KATI
3 3030 SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) 5 KATI
4 3040 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) 2 KATI
TIBBİ MALZEMEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İŞLEM ÜCRETİ
1 4010 Her bir barkod için tıbbi malzemelerin tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleşme başvurusu 0,004 KATI
2 4020 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için tıbbi malzemelerin tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleşme başvurusu 0,002 KATI
3 4030 Her bir barkod için tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirilmiş tıbbi malzemelerin güncelleme başvurusu 0,002 KATI
4 4040 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirilmiş tıbbi malzemelerin güncelleme başvurusu 0,001 KATI
5 4050 Ödeme kriteri değişikliği için yapılacak başvurular 1 KATI
6 4060 Her bir SUT koduna ait fiyat artış talepleri için yapılacak başvurular 1 KATI
YILLIK AİDAT ÜCRETİ
1 5010 Her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti 0,005 KATI
2 5020 Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti 0,0025 KATI
SÖZLEŞME ÜCRETİ
1 6010 Gerçek/tüzel kişiye ait olan özel hastaneler, vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel hastaneler, belediyelere ait olan hastaneler için sözleşme ücreti 5 KATI
2 6020 Gerçek/tüzel kişiye ait olan özel hastaneler dışındaki diğer özel sağlık hizmeti sunucuları, belediye hastaneleri dışındaki belediyelere ait olan diğer sağlık hizmeti sunucuları için sözleşme ücreti 2 KATI
3 6030 Optisyenlik müesseseleri için sözleşme ücreti 0,2 KATI
4 6040 Tıbbi malzeme tedarikçileri için sözleşme ücreti 0,2 KATI
(1)  Yönetim Kurulunun 29/12/2016 tarihli ve 2016/516 sayılı kararı ile uygun görülen ve Kurum web sitesinde 29 12 2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar”
(2) Yönetim Kurulunun 19/01/2017 tarihli ve 2017/29 sayılı kararı ile uygun görülen ve Kurum web sitesinde 20/01/2017 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar”