Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16) (02.02.2017)

2 Şubat 2017 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29967

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 16)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “maddesinin birinci fıkrasındaki” ibaresi “ve 7 nci maddelerinin birinci fıkralarındaki” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Emeklilik şirketleri 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında işverenin düzenlediği emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilen çalışanlara ilişkin olarak; çalışanın imza örneği hariç Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler. İşverenin çalışanları adına sağladığı kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden tamamlanabilir. Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak ikinci paragrafta yer alan hükümler uygulanabilir ve bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2.2.11. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler
Yükümlüler, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 

Kanunun;
a) 20 nci maddesi kapsamında elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde,
- Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi,
- Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı yediyüzelli TL’yi,
- Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi,
b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde ise,
- Bir seferlik işlem tutarı üçyüz TL’yi,
- Aylık işlem tutarı yediyüzelli TL’yi,
aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı elektronik para ihracında ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilirler.
Belirtilen tutarların üzerinde elektronik para ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştiren yükümlülerce;
- Gerçek kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,
- Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimliğe ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise (tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı veya bu bilgilere ilişkin merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları üzerinden tescil belgeleri ve kayıtların sorgulanması suretiyle teyit edilmesi,
- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması,
koşuluyla müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu değildir.
6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında, ödeme kuruluşu tarafından temin edilen terminal aracılığıyla gerçekleştirilen ödeme hizmetinde (sanal terminal hizmeti), ödeme kuruluşunun müşterileri bakımından ikinci paragrafta yer alan tedbirler tutar gözetilmeksizin uygulanabilir.
Bu maddedeki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca birinci paragraf kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.