Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Duyurusu (22.02.2017)

ÖNEMLİ DUYURU;  
 
Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Tebliğ’in yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1.Maddesine göre, elektronik ortamda verilmesi gereken “EK-8:Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik  Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” İnternet Vergi Dairesi www.intvrg.gib.gov.tr    adresinde    bulunan    “Diğer    Bildirim    ve  Bilgi   Girişleri” menüsünde yer almaktadır. Bildirimin en geç 31.03.2017 Cuma günü saat 23.59’a kadar,
340 Sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gönderilmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu bildirimi;
 
-          E-beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kendileri kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,
 
-          3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri aracılığıyla,
 
-          Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları mal müdürlüğüne başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak,
 
-          Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunarak  internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak
 
elektronik ortamda göndereceklerdir.
 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ sayfamıza ulaşmak için tıklayın