2016 Mart Ayına Sigorta Prim Ödemesi (02.05.2017)

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
 
 
DUYURU
2016 MART AYINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ
 
Bilindiği üzere, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27 nci maddesi ile 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücretin işverene maliyetinin azaltılması hususunda devlet desteği verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde uyarınca 1/1/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerleri ile yine 1/1/2017 tarihinden sonra tescil edilen/edilecek olan işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için işverenlerine asgari ücret desteği verilmektedir.

Bununla birlikte, anılan Kanunun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiş olup işverenlerimizin 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında müstehak oldukları asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL sigorta primi tutarı ile çarpımı sonucunda hesaplanacak sigorta primi borçları sırasıyla 2017 Ekim, 
Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.

Bu bağlamda, 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında sigorta primleri ertelenmiş olan işyerlerinden, bu aylarda borç tahakkuku kalmayanlara hak ettikleri asgari ücret destek tutarlarının mahsubu mümkün olmadığından, 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarına ilişkin hak ettikleri asgari ücret destek tutarlarının mahsubu 2017/Mart ayına ilişkin prim borçlarına yapılmıştır.

Dolayısıyla, ilgili aylarda asgari ücret desteğini hak edip mahsup işlemi yapılamayan işverenlerimizin, 2017/Mart ayı sigorta prim borcu, 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat ayları asgari ücret desteği düşüldükten sonra bankaya yansıtılmıştır.
İşverenlerimize saygıyla duyurulur.