Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (13.05.2017)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: …….)

Giriş
MADDE 1 – (1) 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu ve 06/06/2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 15/06/2013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri İle değişen güncel hali ) uyarınca, perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (213 sayılı Kanun) göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları ile gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta olunan ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
(2) Mezkur Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre;
a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,
b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler YN ÖKC’lerden EFT-POS özelliği olan cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,
c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:
– 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,
– 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden itibaren,
– 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden itibaren,
– 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren,

ç) Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren,
d) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler 1/1/2017 tarihinden itibaren,
e) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde,

eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
(3) ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen söz konusu mükelleflerden, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ÖKC’yi veya satış noktası cihazlarını, kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerin YN ÖKC kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC’lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilme usulü ile ödeme ara yüzlerinin (banka vb. kuruluşlara ait harici EFT-POS cihazları dahil) ÖKC’lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esasları bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde Maliye Bakanlığının,
“Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya,”
(3) numaralı bendinde;
“Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya Muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,”

(6) numaralı bendinde;
“Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, bandrol,pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”
yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

(2) 15/12/1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmi Resmî Gazete’de yayımlanan 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde:
“Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.”
hükmüne yer verilmiştir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı İhtiyari Olan Mükellefler
MADDE 3- (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer verilen esaslara göre ÖKC kullanma mecburiyeti getirilmiş bulunan ve aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerden, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 20 ve üzerinde ÖKC’yi kullanan mükelleflerin, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde belirtilen şartları yerine getirmeleri koşuluyla; perakende mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde YN ÖKC kullanmaları ihtiyaridir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımının İhtiyari Olabilmesi İçin Gereken Şartlar
MADDE 4- (1) Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen mükelleflerin, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde YN ÖKC kullanmalarının ihtiyari olabilmesi için aşağıda belirtilen şartları birlikte sağlamaları gerekmektedir.
a) 1/1/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’e elektronik ortamda başvurmak ve izin almak,
b) 1/1/2018 tarihinden önce, 397 ve 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçip faturalarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek,
c) 1/1/2018 tarihinden önce, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin olarak 1/1/2018 tarihinden sonra düzenlenecek ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil) ait günlük mali bilgileri ihtiva eden elektronik raporu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen şekilde hazırlama ve belirtilen şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik ortamda bildirebilecek alt yapıyı tesis etmek,
ç) 1/1/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin ÖKC’lerden (YN ÖKC dahil) düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerine ve günlük (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerinde (bu sistemlerin yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur ) muhafaza edecek ve GİB’in erişimine sunacak alt yapıyı tesis etmek.
GİB, bu bentte belirtilen hususların uygulamasına ilişkin teknik gereklilikleri ve bunları tevsik eden bilgi ve belgeleri, güvenli veri depolama sisteminde oluşturulması ve muhafaza edilmesi istenen elektronik kayıtlar ile söz konusu sistemlerin denetimi için tanzim edilecek yıllık denetim raporlarının format, standart ve GİB’e ibraz şeklini (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yer verilecek teknik kılavuzlarla belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.
(2) Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında yer almayan veya kapsamda yer almakla birlikte bu maddenin (1) no.lu fıkrasında belirtilen şartları sağlamayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları perakende mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri İle değişen güncel hali ) 4 üncü bölümünde belirtilen süreleri dikkate alarak, YN ÖKC’leri kullanmaya başlama mecburiyetleri bulunmaktadır.

Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Elektronik Ortamda Bildirilme Usulü
MADDE 5- (1) Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri uyarınca YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan mükellefler, 1/1/2018 tarihinden itibaren perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil) ait mali bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda belirtilen format ve standartta en çok aylık dönemler itibariyle elektronik rapor olarak hazırlamak ve bu raporu gerçek kişiler için elektronik imza veya mali mühür ile tüzel kişiler için ise mali mühür ile onaylayarak en geç izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar e-Arşiv uygulaması aracılığıyla GİB Bilgi Sistemine elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar.
(2) Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen ÖKC fişlerine ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde, düzenlenen e-Fatura ve e-Arşiv Faturalara ait mali bilgilere (söz konusu fatura bilgilerinin bu uygulamaların işleyişi gereği GİB bilgi sistemlerinde yer alması nedeniyle) yer verilmeyecektir.
(3) Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri uyarınca YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan mükellefler, perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen ÖKC fişlerine ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde; kullanmakta oldukları YN 
ÖKC’lerden düzenlen ÖKC fişlerine ait mali bilgileri bildirme zorunlulukları bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak bildirmeleri mümkündür. Bu şekilde perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen ÖKC fişlerine ait elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde YN ÖKC fişlerine ait mali bilgileri de bildirecek mükelleflerin bu hususu yazılı olarak YN ÖKC firması ile bağlı bulundukları vergi dairesine ve/veya GİB’e bildirmeleri gerekmekte olup, ayrıca bu suretle YN ÖKC’lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin söz konusu elektronik rapor içeriğinde yer verilmesi nedeniyle ÖKC TSM merkezleri üzerinden bildirilmesi yükümlülüğü olmayacaktır.

Diğer Hususlar
MADDE 6 – (1) Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri uyarınca YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan ve 5 inci maddede belirtilen bildirim usulüne uyan mükellefler, eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen sürelere bağlık kalmaksızın, mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir.
(2) Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri uyarınca YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan ve 5 inci maddede belirtilen bildirim usulüne uyan mükellefler tarafından hali hazırda kullanılan eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren dolması veya değişimini gerektiren bir durum ortaya çıkması halinde; söz konusu cihazların mali hafızalarının değiştirilmesi mümkün bulunduğu gibi yerine eski veya yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.
(3) Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri uyarınca YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan ve 5 inci maddede belirtilen bildirim usulüne uyan mükellefler, Tebliğin yayım tarihinden itibaren hurdaya ayırdıkları ödeme kaydedici cihazlar yerine eski veya yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanabileceklerdir.
(4) Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartı sağlamak amacıyla, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçilmesi, fatura verilme zorunluluğu olmayan perakende mal satışları ile hizmet ifalarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv faturası düzenleme mecburiyetini getirmemektedir. Bu tür satışların belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz fişlerinin de düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.
(5) YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında bulunan mükelleflerden, perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildiren ve bu uygulamalara dahil olarak perakende mal satışları ile hizmet ifaları dahil tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura düzenleyen mükelleflerin de (bu tür faturalara ilişkin mali bilgilerin belirtilen uygulamaların işleyişi gereği GİB bilgi sisteminde elektronik ortamda bulunması nedeniyle) bu Tebliğin 3, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen şartlarla bağlı olmaksızın faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanmaları ihtiyaridir. Ancak bu imkandan yararlanılması için (Portal yöntemine göre e-Arşiv Faturası düzenlenmesi hali hariç) düzenlenen e-Arşiv faturalarının bir örneğinin; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilecek ve sadece GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Ayrıca, e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesinde mükelleflere hizmet veren GİB’den izin alan özel entegratör kuruluşlar, düzenlenen her e-Arşiv faturasının kendi bilgi işlem sistemleri aracılığı ile oluşturulmasını sağlamak, düzenlenen her e-Arşiv faturasının GİB’e e-Arşiv Raporu ile raporlanmasını garanti edecek tedbirleri almak zorundadırlar.
(6) Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren işe yeni başlayacak mükelleflerin, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde, bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (1) fıkrasında yer verilen şartları sağlamaları halinde YN ÖKC kullanma mecburiyetleri bulunmamakta olup, eski veya yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmaları da mümkündür.
(7) Tebliğin yürürlük tarihinden önce faaliyete başlayan ve bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra şube işyeri açan mükellefler, Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri veya bu maddenin (5) no.lu bendinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde; bu işyerlerinde YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmamakta olup, eski veya yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmaları da mümkündür.
Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri veya bu maddenin (5) no.lu bendinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde yeni açılan şube işyerlerinde YN ÖKC’leri kullanmaları gerektiği tabiidir.
(8) Tebliğin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere; YN ÖKC’ler üzerinden veya bu cihazlara haricen bağlanacak EFT-POS cihazları üzerinden gerçekleştirilecek tahsilat işlemlerine ait banka vb. kuruluşlara (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil) ait ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri, YN ÖKC TSM Merkezleri üzerinden gerçekleştirilme zorunluluğu olmaksızın doğrudan banka vb. kuruluşlara ait bilgi sistemleri ile iletişim sağlanarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla YN ÖKC’lerin veya bunlara haricen bağlanacak EFT-POS cihazlarının uygulama yazılımları veya güvenlik yazılımlarının ilgili ödeme kaydedici cihaz firmaları, harici EFT-POS cihazlarını banka vb. kuruluşlara sunan firmalar ve bankalar tarafından en geç 1/1/2018 tarihine kadar güncellenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
(9) Bilgisayar bağlantılı sistem kategorisinde bulunan eski nesil ÖKC’lere veya basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’lere haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları dahil) EFT-POS cihazlarının ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı bir yapıda kullanılmasının (satış işleminin ÖKC’den başlatılıp, tahsil edilecek tutarın EFT-POS cihazına ÖKC’den otomatik olarak gönderilmesinin ve tahsil edilecek tutar bilgisinin EFT-POS cihazına manuel girişinin engellenmesinin) ve ÖKC’den fiş üretilmesinin ÖKC üreticilerinin / banka vb. kuruluşların sorumluluğunda sağlanması şartıyla; EFT-POS cihazı ile ÖKC arasındaki bağlantının ve iletişim protokolünün “Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanına göre gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, banka vb. kuruluşlar ile ÖKC firmaları tarafından belirlenen serbest bir iletişim protokolünün de kullanılması mümkün bulunmaktadır.
(10) YN ÖKC’leri kullanan mükelleflerin perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlandıkları satış uygulama yazılımları ve bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımlar ile YN ÖKC’ler arasındaki bağlantının “Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre gerçekleştirilmesi esas olmakla birlikte, kullanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların ödeme kaydedici cihazlarla entegre ve bağlantılı bir yapıda kullanılmasının (satış işleminin ÖKC’den başlatılması, yazılım üzerinden gerçekleştirilen satış işlemlerinin otomatik olarak ÖKC’ye gönderilmesi ve satış işleminin ÖKC’den sonlandırılarak mali belgenin ÖKC’den üretilmesinin) ÖKC üreticilerinin sorumluluğunda ve söz konusu uygulama yazılımını kullanan mükellefin yazılı taahhüdü altında sağlanması şartıyla; ÖKC ve kullanılan satış uygulama yazılımı ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımları arasındaki bağlantı ve iletişimin ÖKC firmaları tarafından belirlenen serbest bir iletişim protokolüne göre gerçekleştirilmesi de mümkündür.
(11) Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’lere haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları dahil) EFT-POS cihazlarının ödeme kaydedici cihazlarla bağlantısının yapılması ile söz konusu EFT-POS cihazlarına ilişkin saha servislik hizmetleri (EFT-POS cihazının tamiri, bakımı, yazılımının güncellenmesi vb.) EFT-POS cihazının ait olduğu banka vb. kuruluş sorumluluğu altında, bunlar tarafından veya ÖKC firmaları tarafından gerçekleştirilebilecektir.
(12) Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin tahsilat işlemlerinde eski nesil ÖKC’lerle birlikte kullanılan banka vb. kuruluşlara ait (ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları dahil) harici EFT-POS cihazlarından veya diğer ödeme/tahsilat arayüzlerinden gerçekleştirilen tahsilat işlemlerine ait banka slibi belgesi ile ödeme kaydedici cihaz fişlerinin bütünleşik bir belge olarak müşteriye verilmesi esas olup, bu suretle eski nesil ödeme kaydedici cihaz fişi ile slip belgesinin birleştirilmesine ilişkin gerekli yazılım güncelleme ve uyumlandırma işlemlerinin 1/1/2018 tarihine kadar, ilgili ÖKC firmaları tarafından gerçekleştirilmesi ve kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lere uygulanması zorunludur.
(13) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi ile 6102 sayılı Türk Ticari Kanunu hükümleri uyarınca işletmelerin nevi değişikliği halleri ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC’lerin devri mümkün değildir.
(14) ÖKC (YN ÖKC dahil) uygulamaları ile ilgili olarak; bu Tebliğden önce yayınlanmış bulunan Genel Tebliğler ile GİB tarafından yayınlanmış olan Teknik Kılavuzlar ve GİB mesajlaşma ve harici donanım veya yazılımların ÖKC ile iletişimine ilişkin Protokol dokümanlarında (GMP-1, GMP-2, GMP-3) yer alan açıklamaların bu Tebliğe aykırı olan hükümleri bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.

Sorumluluk ve Cezai Şartlar
MADDE 7- (1) Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri uyarınca YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan mükellefler, perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen ÖKC fişlerine ait elektronik ortamda hazırlayarak GİB’e iletecekleri mali raporları, 213 Sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde değişmezliği ve bütünlüğü korunacak şekilde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.
(2) Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri uyarınca YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan mükellefler, perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen ÖKC fişlerine ait elektronik ortamda hazırlayarak GİB’e iletecekleri mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, istenilen mali bilgileri bu Tebliğle belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak belirlenen süreler içinde iletmek zorundadırlar.
(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen elektronik raporların, belirtilen teknik kılavuzlarla öngörülen imzalama usulü, format, standart, süre ve biçimde GİB bilgi sistemlerine bildirilmediğinin tespitinde veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespitinde, her bir tespite ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezaları tatbik edileceği gibi ayrıca GİB tarafından kendilerine verilen uygulamadan yararlanma izni iptal edilebilecektir. İzni iptal edilen mükellefler, izin iptalinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren 30 (kalkınmada öncelikli yörelerde 60) gün içinde perakende mal satışları ve hizmet ifalarında yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.
(4) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildiren ve bu nedenle YN ÖKC kullanımı ihtiyari olan mükelleflerin, tüm satış işlemlerinde e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenlemediğinin veya e-Arşiv faturalarının bir örneğinin mezkur fıkra hükümlerine göre; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilecek ve sadece GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmediğinin tespiti halinde her bir tespit için 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezaları tatbik edileceği gibi ayrıca söz konusu tespitlerin tebliğ tarihinden itibaren 30 (kalkınmada öncelikli yörelerde 60) gün içinde fatura verilme zorunluluğu bulunmayan perakende mal ve hizmet satışlarının belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaya başlanması gerekmektedir.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.