e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanması İle İlgili Beratların Yüklenme Süresi (27.05.2017)

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanması


KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN e-DEFTERLERİNİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMASI İLE BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 GÜNÜ SONA ERİYOR

ÖZET
 : Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılının son hesap dönemine ilişkin e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanması ile “Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığının Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona eriyor.

Vergi Usul Kanunu
 ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3.3.3. bölümünde tüzel kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylayacakları, imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulacağı ve bu dosyaların Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulacağı hükme bağlanmıştı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 
20/04/2017 tarih ve 92 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Buna göre Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılının son hesap dönemine ilişkin e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanması ile 
“Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bilgi İşlem Sistemine 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sonuna kadar yüklemeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla…