İşverenlere Sağlanan Prim Teşvikleri (23.06.2017)

 

ÖZET :
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2008/93, 2009/139 ve 2011/ 45 sayılı SGK genelgelerinde belirtilen Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası işveren hissesinden 5 puanlık teşvik
 
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2013/30 sayılı SGK genelgesinde belirtilen Yurt Dışına Götürülen Sigortalılara uygulanan sigorta prim oranından 5 puanlık teşvik ,
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen usul ve esasları 2013/30 ve 2016/8 SGK genelgelerinde belirtilen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası işveren hissesinden 6 puanlık teşvik,
 
5510 sayılı Kanunun Ek-2. Maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2011/54 , 2012/30 ve 2012/ 37 sayılı SGK  genelgelerinde belirtilen Yatırımlarda Devlet yardımları Hakkında kararlar uyarınca uygulanan özel sektör  işverenleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin tamamı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde işveren hissesi ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamının Ekonomi Bakanlığınca karşılanan teşvik,
 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi düzenlenen ve usul esasları 2011/45 sayılı SGK genelgesinde düzenlenen özel sektör işverenlerine 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için Prime esas kazanç üst sınırına kadarolmak üzere, tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payın tamamının İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılandığı teşvik,
 
 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2016/1 sayılı SGK genelgesinde belirtilen Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar için Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigorta Fonundan karşılandığı teşvik,
 
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2008/77 sayılı SGK genelgesinde belirtilen özel sektör  işverenleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin tamamının Hazine tarafından karşılandığı teşvik,
 
5746 sayılı Kanununun 3. Maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2008/85 ve 2009/21 sayılı SGK genelgelerinde belirtilen Ar-Ge personeline için verilen sigorta primi işveren hissesinin yarısının Maliye Bakanlığınca karşılandığı teşvik,
 
4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen ve usul esasları 2009/149 sayılı SGK genelgesinde belirtilen işsizlik ödeneği alan sigortalıların çalıştırılması halinde uygulanan Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işçi ve işveren sigorta primlerinin tamamı ile kısa vadeli sigorta prim tutarlarının %1’ininİşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığı teşvik,
 
5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5’inci maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2010/109 sayılı SGK genelgesinde belirtilen ‘Kültür YatırımBelgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden verilen teşvik,
 
 
 
 
 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17. Maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2017/10 ve 2017/17 sayılı SGK genelgelerinde belirtilen 01.02.2017-31.12.2017 döneminde işe alınan sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22.-TL ile çarpımı sonucu bulunan tutarın işsizlik sigortası fonundan karşılandığı teşvikler;
 
İşverenlerimizin yararlanması için sunulmuş olup, her bir teşvikin usul ve esasları farklıdır. Aşağıda İşverenlerimizin yararlanması gereken teşviklerin konusu, yararlanma şartları, yararlanılacak tutarlar örnekleriyle açıklanmıştır. 
 
 
 
A) MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalıların prime esas kazancı üzerinden hesaplanan Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvikten yararlandırılır.
 
Belge Türü: 05510
Teşvik Başlama Tarihi : 01.10.2008    Bitiş Tarihi: Sürekli
 
Yararlanma Şartları
1.                  Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,
2.                  İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,   
3.                  SGK’ ya sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması,
4.                  Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
            gerekmektedir.
 
 
Kapsam Dışı Olanlar
 
1.                  Resmi nitelikteki işyerleri,        
2.                  Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
3.                  Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı,
4.                  Yurtdışında çalışanlar ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı,
            teşvikten yararlanılamaz.
 
ÖRNEK 1:
 
İşverenin, 1 sigortalı çalıştırdığı ve 2000.-Tl Prime esas kazancı olduğu varsayıldığında
Prime esas kazanç tutarı 2.000.- TL
Sigorta primi sigortalı hissesi (%14) 280.- TL
Sigorta primi işveren hissesi (%20,5)   410.-  TL
Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı 690.- TL
Hazinece karşılanacak tutar (%5)        100.- TL(2000 x 5%=100,00 TL)
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar  590.- TL
 
 
B) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN SİGORTALILARA UYGULANAN SİGORTA PRİM ORANINDAN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
Özel sektör işverenlerinin, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye’den götürülen  sigortalıları için, sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin  işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvikten yararlandırılır.
 
 
 
 
Belge Türü: 06486
Teşvik Başlama Tarihi : 01.06.2013    Bitiş Tarihi: Sürekli
 
Yararlanma Şartları
5.                  Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
6.                  İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,   
7.                  SGK’ ya sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması,
8.                  Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
           gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Olanlar
1.                  Resmi nitelikteki işyerleri,        
2.                  Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
3.                  Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşması gereğince Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında genel sağlık sigortası primi hariç diğer sigorta kolları uygulandığından, Libya’ya çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden dolayı,
            teşvikten yararlanılamaz.
 
ÖRNEK 2:
 
(C) Limited Şirketi tarafından Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan Irak’a çalıştırmak üzere götürülen 1 işçinin 2017/Mart ayına ilişkin prime esas kazanç tutarının 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında;
Prime esas kazanç tutarı 3.000.- TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken GSS primi 3.000,00 x  7,5 %= 225,00 TL 
İşveren tarafından ödenecek Kısa Vadeli Sigorta primi 3.000,00 x  2 %    =  60,00  TL 
İşveren tarafından ödenecek GSS sigortalı payı 3.000,00 x  5%    =  150,00 TL
Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı 435.- TL(3.000 x 14,5 %=100,00 TL)
Hazinece karşılanacak tutar (%5)        3.000x 5 %= 150.-TL
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar  435-150= 285.- TL
 
 
C) 51 İLDE UYGULANAN İLAVE 6 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenlerine sigorta primine esas kazanç tutarının alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası primlerinin işveren hissesinin 6 puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvikten yararlandırılır. İşveren öncelikle (A) bölümünde belirtilen 5 puanlık indirimden yararlandırıldıktan sonra bu teşvikten yararlandırılır.
 
Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalıların prime esas kazancı üzerinden hesaplanan Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvikten yararlandırılır.
 
Belge Türü: 46486, 56486, 66486
Teşvik Başlama Tarihi : 01.01.2012    Bitiş Tarihi: 31.12.2018
 
Yararlanma Şartları
4.                  İşyerinin, Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi,
5.                  Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,
6.                  İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,   
7.                  SGK’ ya sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması,
8.                  Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
            gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Olanlar
9.                  Resmi nitelikteki işyerleri,        
10.             Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
11.             Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde,      çalıştırılan sigortalılardan dolayı ,
            teşvikten yararlanılamaz.
 
 
C.1. TEŞVİKTEN YARARLANILACAK İLLER VE SÜRELERİ
 
(I) SAYILI LİSTE
(4 yıl)
(II) SAYILI LİSTE
(5 yıl)
(III) SAYILI LİSTE
(6 yıl)
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Amasya
Aksaray
Ardahan
Artvin
Bayburt
Batman
Bartın
Çankırı
Bingöl
Çorum
Erzurum
Bitlis
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Erzincan
Kahramanmaraş
Iğdır
Hatay
Kilis
Kars
Karaman
Niğde
Mardin
Kastamonu
Ordu
Muş
Kırıkkale
Osmaniye
Siirt
Kırşehir
Sinop
Şanlıurfa
Kütahya
Tokat
Şırnak
Malatya
Tunceli
Van
Nevşehir
Yozgat
Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
Rize
 
 
Sivas
 
 
Trabzon
 
 
Uşak
 
 
 
 
 
ÖRNEK 3:
 
A gerçek kişi işverenince çalıştırılan 12 sigortalının 2017/Nisan ayına ilişkin prim ödeme gün sayısının (360), prime esas kazanç tutarının ise 20.000,00 TL olduğu varsayıldığında,
 
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm 5 puanlık indirim tutarı 20.000,00 x 5 %     = 1.000,00 TL 
6 Puanlık İndirim (Günlük spek alt sınırı x gün sayısı x % 6) 360 x 59,25 x 6 %  =   1.279,8 TL 
Hazinece karşılanacak tutar (%5+%6)  1.000,00 + 1.279,8 = 2.279,8 TL
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar 
20.000,00 x 34,5 % = 6.900,00 TL,değil
 6.900,00 TL – 2.279,8 TL   = 4.620,2TL olacaktır.
 
 
 
D) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
Kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta priminin işyerinin;
1.                  1, 2, 3, 4 veya 5 inci bölgede kurulu olması halinde, işveren hissesi prim tutarının,
2.                  6 ncı bölgede kurulu olması halinde, sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının,
3.                  Gemi yatırımı olması halinde ise hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın işveren hissesi prim tutarının, tamamının
Ekonomi Bakanlığınca karşılandığı teşviktir.
 
Belge Türü: 25510, 16322, 26322
Teşvik Başlama Tarihi : 01.10.2009    Bitiş Tarihi: Sürekli
 
 
 
 
 
Yararlanma Şartları
1.                  Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesinin alınmış olması,
2.                  Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç), 
3.                  İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,
4.                  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması,
5.                  Aylık prim ve hizmet belgelerinin (25510,16322,26322 belge türlerine ait) yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,
6.                  Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
7.                  SGK’ ya sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması,
8.                  Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması,
            gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Olanlar
9.                  Resmi nitelikteki işyerleri,        
10.             Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
11.             Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar,
            teşvikten yararlanılamaz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.1. TEŞVİKTEN YARARLANILACAK İLLER VE BÖLGELER:
 
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Ankara
Adana
Balıkesir
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Antalya
Aydın
Bilecik
Amasya
Aksaray
Ardahan
Bursa
Bolu
Burdur
Artvin
Bayburt
Batman
Eskişehir
Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)
Gaziantep
Bartın
Çankırı
Bingöl
İstanbul
Denizli
Karabük
Çorum
Erzurum
Bitlis
İzmir
Edirne
Karaman
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Kocaeli
Isparta
Manisa
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Muğla
Kayseri
Mersin
Erzincan
Kahramanmaraş
Iğdır
 
Kırklareli
Samsun
Hatay
Kilis
Kars
 
Konya
Trabzon
Kastamonu
Niğde
Mardin
 
Sakarya
Uşak
Kırıkkale
Ordu
Muş
 
Tekirdağ
Zonguldak
Kırşehir
Osmaniye
Siirt
 
Yalova
 
Kütahya
Sinop
Şanlıurfa
 
 
 
Malatya
Tokat 
Şırnak
 
 
 
Nevşehir
Tunceli
Van
 
 
 
Rize
Yozgat
Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
 
 
 
Sivas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2. TEŞVİKTEN YARARLANILACAK BÖLGELER VE SÜRELERİ:
 
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda
 
Bölgeler
31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar
1/1/2016 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar
1
2 yıl
-
2
3 yıl
-
3
5 yıl
3 yıl
4
6 yıl
5 yıl
5
7 yıl
6 yıl
6
10 yıl
7 yıl
 
Stratejik yatırımlarda
 
1. Bölge 7 yıl
 2. Bölge 7 yıl
3. Bölge 7 yıl
4. Bölge 7 yıl
5. bölge 7 yıl
6. bölge 10 yıl
 
NOT:Bu yazının (c) bölümünde açıklanan ilave 6 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanamamaktadır. Hangi teşvikten yararlanacağı işverenin tercihine bağlıdır.
 
 
 
 
D.3. TEŞVİKTEN YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH
 
1.                  Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlardan dolayı, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca SGK’ ya elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden aybaşından,
2.                  Gemi yatırımlarından dolayı, Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından,
            başlanılarak yararlanılabilecektir.
 
 
D.4. TEŞVİKTEN YARARLANILABİLECEK AZAMİ SİGORTALI SAYISI
 
3.                  Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
4.                  Diğer yatırım cinslerinde ise (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında) mevcut sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılan,
     sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.
 
ÖRNEK 4:
 
(D) Limited Şirketince, 2017/Mart ayına ilişkin 25510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı 5 sigortalı için;
Prim ödeme gün sayısının : 150 gün
Prime esas kazanç tutarının: 9.000,00 TL
olduğu varsayıldığında,
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm 5 puanlık indirim tutarı 9.000,00x5%               = 450,00 TL
(150 güne isabet eden prime esas kazanç alt sınırı) 59,25x 150     = 8.887,5 TL 
T.C. Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutar  (20,5-5=%15,5)     8.887,5 x15,5% =  1.377,56 TL
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar 
9.000,00 x 34.5 /100     = 3.105,00 TL değil
3.105,00 – (450,00 +1.377,56) =1.277,44 TL olacaktır.
E) GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI İLE MESLEKİ BELGESİ OLAN SİGORTALI İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
Özel sektör işverenlerine, 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç tutarları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamının isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvikten yararlandırılır.
 
Belge Türü: 06111
Teşvik Başlama Tarihi: 01.03.2011    Bitiş Tarihi: 31.12.2020
 
Yararlanma Şartları
Sigortalı Açısından;
1.                  1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmak
2.                  Fiilen çalışmak
3.                  18 yaşından büyük olmak
4.                  İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak
İşveren Açısından;
5.                  Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,
6.                  Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
7.                  İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,  
8.                  SGK’ ya sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması,
9.                  Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
            gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Olanlar
10.             Resmi nitelikteki işyerleri,        
11.             Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
12.             Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı ,
            teşvikten yararlanılamaz.
E.1.TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRELERİ
 
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1.           Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*
2.           Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*
3.           Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*
 
29 yaşından büyük erkeklerden,
1.           Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*
2.           Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay
 
NOT: *Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir.
 
ÖRNEK 5:
 
(B) sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait kırtasiye malzemeleri satışı faaliyet konulu işyerinde 20/3/2017 tarihinde işe alındığı ve bahse konu işyerinin son altı aylık döneminde,
2017/Şubat ayında : 6 , 2017/Ocak ayında  : 3
2016/Aralık ayında :3 ,  2016/Kasım ayında :5
2016/Ekim ayında  : 5 ,  2016/Eylül ayında  : 6 
sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında, baz alınan aylardaki toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28   
Ortalama sigortalı sayısı: 28 / 6 = 4,6 = 5 olacaktır.
İşverenin 2017/ Nisan, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında 6 sigortalı, 2017 yılının Mayıs, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında 5 sigortalı çalıştırdığını varsayalım.     
 
 
 
Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı söz konusu teşvikten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı 2017/ Nisan, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında teşvikten yararlanılabilecek, diğer aylarda ise teşvikten yararlanamayacaktır.
 
İşveren tüm sigortalıların prime esas kazançları üzerinden % 5 indirimden yararlanacak, Daha sonra ise belirtilen sigortalıdan dolay belirtilen aylar için % 15,5 daha indirimden yararlanacaktır.
 
 
F) İŞBAŞI EĞİTİME PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları 3 ay içinde işe alan Özel sektör işverenlerinİ, işe aldıkları bu sigortalılar için, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren payının tamamına isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvikten yararlandırılır.
 
Belge Türü: 06645
Teşvik Başlama Tarihi : 23.04.2015    Bitiş Tarihi: Sürekli
 
 
Yararlanma Şartları
 
Sigortalı yönünden;
1.                   31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
2.                   23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
3.                  18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
4.                  Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,
 
İşyeri yönünden;
5.                  Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,
6.                  Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
7.                  İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,   
8.                  SGK’ ya sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması,
9.                  Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
            gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Olanlar
10.             Resmi nitelikteki işyerleri,        
11.             Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
12.             Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde,      çalıştırılan sigortalılardan dolayı ,
            teşvikten yararlanılamaz.
 
 
F.1.  TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRELERİ
 
Sigorta primi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının çalıştığı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre ve işbaşı eğitim programının başladığı tarihe göre değişmektedir.
Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;
1.                  30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle, 
2.                  1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,
 
Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;
1.                  30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,
2.                  1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,
yararlanılabilecektir.
 
 
ÖRNEK 6:
 
(A) Anonim Şirketinde 2/04/2017 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;
            Prim ödeme gün sayısının: 30
            Prime esas kazanç tutarının ise: 2.500,00 TL olduğu varsayıldığında,
Prime esas kazanç tutarı 2.500.- TL
% 5 Puanlık İndirim 2.500 x5%=125.- TL
İşsizlik Fonundan Karşılanacak teşvik tutarı 1.777,5 x15,5%=275,51.- TL
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar  2.500,00x 34,5/100 = 862,50 TL, değil 862,50 – (125,00 + 275,51) = 461,99.- TL olacaktır.
 
 
G) ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINDA İŞVEREN VERİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamına isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvikten yararlandırılır.
 
Belge Türü: 14857
Teşvik Başlama Tarihi : 01.07.2008    Bitiş Tarihi: Sürekli
 
Yararlanma Şartları
3.                  Engelli sigortalı çalıştırılması,
4.                  İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,   
5.                  SGK’ ya sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması,
            gerekmektedir.
 
 
 
Kapsam Dışı Olanlar
6.                  Resmi nitelikteki işyerleri,        
7.                  Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
8.                  Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde,      çalıştırılan sigortalılardan dolayı ,
9.                  Topluluk sigortasına tabi olanlar, yurtdışında çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı,
10.             Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar ile topluluk sigortasına tabi olanlar bakımından
            teşvikten yararlanılamaz.
 
ÖRNEK 7:
 
İşverenin, 2017/Nisan ayında 1 engelli sigortalı çalıştırdığı ve 2000.-Tl Prime esas kazancı olduğu varsayıldığında
Prime esas kazanç tutarı 2.000.- TL
Hazinece karşılanacak tutar (%5)        2.000 x 5%=100,00 TL
Engelli İstihdamı için verilen teşvik 1.777,5 x15,5%=275,51.- TL
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar 
2.000 x 34,5 % = 690,00 TL değil     
690 – (100,00 + 275,51) = 314,49.-TL olacaktır.
 
 
H) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılandığı teşviktir.
 
Belge Türü: 05746, 15746
Teşvik Başlama Tarihi : 01.04.2008    Bitiş Tarihi: 31.12.2023
 
Yararlanma Şartları
1.                  İşyerinin, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren bir işyeri olması veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırılan bir işyeri olması,
2.                  Sigortalının Ar-Ge personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması,
3.                  Ar-Ge merkezlerinde, en az 30 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılması,
4.                  Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi,
5.                  Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması) gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Olanlar
 
1.                  Resmi nitelikteki işyerleri,        
2.                  Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
            teşvikten yararlanılamaz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖRNEK 7:
 
İşverenin, 2017/Nisan ayında Ar-Ge kapsamında 1 sigortalı çalıştırdığı ve 2000.-Tl Prime esas kazancı olduğu varsayıldığında
Prime esas kazanç tutarı 2.000.- TL
Hazinece karşılanacak tutar (%5)        2.000 x 5%=100,00 TL
Ar-Ge İstihdamı için verilen teşvik(%15,5:2=7,75) 2.000 x7,75%=155
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar 
2.000 x 34,5 % = 690,00 TL değil     
690 – (100,00 + 155) = 435.-TL olacaktır.
 
 
I)İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARI İŞE ALAN İŞVERENLERE UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamının, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığı teşviktir.        
 
Belge Türü: 15921
Teşvik Başlama Tarihi : 01.10.2009    Bitiş Tarihi: Sürekli
 
Yararlanma Şartları
Sigortalının;
1.                  01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
2.                  İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
3.                  Sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması
gerekmektedir.
 
 
 
 
İşverenin;
4.                  Sigortalıyı işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe almış olması,
5.           Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde verilmesi,
6.                  İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,   
            gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Olanlar
7.                  Resmi nitelikteki işyerleri,        
8.                  Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
            teşvikten yararlanılamaz.
 
ÖRNEK 8:
 
2017/Mart ayında prime esas kazancı 2.000 TL olan A sigortalısı için; Ancak teşvik Prime Esas Kazanç alt sınırından verildiğinden hesaplama 1.777,5 TL üzerinden yapılacaktır.
Prime esas kazanç tutarı 2.000.- TL
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar (%33,5)         1.777,5x 33,5%=595,46 TL
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar 
2.000 x 34,5 % = 690,00 TL değil     
690 – (595,46) = 94,54.-TL olacaktır.
Asgari Ücret (1.777,5 TL)  alan bir sigortalı için işverenin ödeyeceği prim tutarı. 1.777,5x1%=17,77 TL dir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İ)KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNE UYGULAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si (3 yıl), ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %25’i (7 yıl), Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılandığı teşviktir.
           
Belge Türü: 55225, 25225
Teşvik Başlama Tarihi : 01.08.2004   Bitiş Tarihi: Sürekli
 
Yararlanma Şartları
9.                  İşyerininKurumlar vergisi mükellefi olması,
10.             Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alması,
11.             Sigortalıyı işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe almış olması,
12.        Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde verilmesi,
13.             İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,   
            gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Olanlar
14.             Resmi nitelikteki işyerleri,        
15.             Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri,
            teşvikten yararlanılamaz.
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖRNEK 9:
 
Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış ve bahsekonu teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan (B) Anonim Şirketinin, kapsama giren sigortalılarına ilişkin 1 nolu belge türü ve 55225 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2017/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarının prime esas kazanç tutarlarının toplamının 6.000,00 TL olduğu varsayıldığında;
 
Sigortalı hissesi, 6.000,00 X 14 %     = 840,00 TL
işveren hissesi, 6.000,00 X 20.5 %  = 1.230,00 TL
İşveren hissesine ait işveren tarafından ödenecek tutar 1.230,00 X 50 / 100      = 615,00 TL
İşveren hissesine ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak tutar 1.230,00 X 50 / 100      = 615,00 TL
Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar 
6.000x34,5=2.070.-TL
2.070-615=1.455,00 TL
 
 
İ)İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
 
1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı, kapsama giren sigortalılar için prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığı teşviktir.
 
Belge Türü: 687
 
Teşvik Başlama Tarihi : 01.02.2017   Bitiş Tarihi: 31.12.2017
 
Bu prim teşviki ayrıntılı olarak 19.04.2017 tarihli 54 no.lu sirkümüzde açıklanmıştır.
 
 
Saygılarımızla…